กาแฟเทพเสด็จ
ข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ด้านการเกษตร

ข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ด้านการเกษตร

เลขทะเบียน สช60100091 (GI60100091)

ชื่อพืช กาแฟเทพเสด็จ (Thep Sadej Coffee)

ขึ้นทะเบียน: สสก.6 เชียงใหม่ 9 มีนาคม 2558

GI60100091.pdf